Καθημερινές Προμήθειες

Μίσθωση βυτιοφόρου για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας "Μίσθωση βυτιοφόρου για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Λέσβου" με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.