Καθημερινές Προμήθειες

Οδική ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων-μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΛ για το έτος 2022

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 13-12-2021 και ώρα 14:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Δευτέρα 13-12-2021 και ώρα 14:30
Χρόνος Παράδοσης : Δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Τριάντα (30) ημέρες μετά την έκδοση των ασφαλιστήριων συμβολαίων
Τόπος Παράδοσης : Γραφεία ΔΕΥΑΛ