Καθημερινές Προμήθειες

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την «Εκποίηση Βυτιοφόρου οχήματος της ΔΕΥΑ Λέσβου»

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) προκηρύσσει και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ», με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη κατατεθείσα οικονομική προσφορά επί της τιμής εκκίνησης, για το Βυτιοφόρο όχημα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ: εννέα χιλιάδες ευρώ ( 9.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α.