Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με την απόφαση 476/2022 (ΑΔΑ: ΨΝ9ΙΟΚΠΛ-ΚΧΙ) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υπό το τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου», προϋπολογισμού 23.100,00 € χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.