Καθημερινές Προμήθειες

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ "ΛΥΓΑΡΙΑ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΤΥΨΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία  μονάδας αφαίρεσης σιδήρου από την υφιστάμενη γεώτρηση "Λυγαριά" της Τ.Κ. Στύψης, του Δήμου Δυτικής Λέσβου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 168/23 (ΑΔΑ : ΨΝΙΨΟΚΠΛ-ΞΤΨ) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία  μονάδας αφαίρεσης σιδήρου από την υφιστάμενη γεώτρηση "Λυγαριά" της Τ.Κ. Στύψης, του Δήμου Δυτικής Λέσβου», διάρκειας δύο (2) μηνών, προϋπολογισμού 17.050,00 € χωρίς ΦΠΑ.