Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ΔΕΥΑ Λέσβου 2021 -2022

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ΔΕΥΑ Λέσβου 2021 -2022». Έχοντας υπόψη την υπ’ αρίθμ 287/21 (ΑΔΑ: ΨΤΧΡΟΚΠΛ-Ξ9Α) Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Λέσβου με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της προμήθειας υπό το τίτλο «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ΔΕΥΑ Λέσβου 2021-2022» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, προϋπολογισμού 16.345,64€ χωρίς ΦΠΑ. ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.