Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με την απόφαση 343/2022 (ΑΔΑ: 6ΞΨΒΟΚΠΛ-ΞΕΒ) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υπό το τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου», προϋπολογισμού 4.830,56 € χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.