Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και υλικών αυτοματισμού για την αντιμετώπιση βλαβών στις Δ.Ε. Μανταμάδου, Μήθυμνας, Πέτρας, Αγ. Παρασκευής, Καλλονής, Ευεργέτουλα και Πλωμαρίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και υλικών αυτοματισμού για την αντιμετώπιση βλαβών στις Δ.Ε. Μανταμάδου, Μήθυμνας, Πέτρας, Αγ. Παρασκευής, Καλλονής, Ευεργέτουλα και Πλωμαρίου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 113/2021 (ΑΔΑ: 6ΡΞΞΟΚΠΛ-ΘΤΝ) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και υλικών αυτοματισμού για την αντιμετώπιση βλαβών στις Δ.Ε. Μανταμάδου, Μήθυμνας, Πέτρας, Αγ. Παρασκευής, Καλλονής, Ευεργέτουλα και Πλωμαρίου», προϋπολογισμού 11.476,00€ χωρίς ΦΠΑ και με Φ.Π.Α. 17% στα 13.426,00€.