Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια και αντικατάσταση πληρωτικού υλικού για κατακράτηση αρσενικού στο φίλτρο καθαρισμού νερού του οικισμού της Αγίας Παρασκευής Δήμου Λέσβου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 147/2019 μελέτης για την «Προμήθεια και αντικατάσταση πληρωτικού υλικού για κατακράτηση αρσενικού στο φίλτρο καθαρισμού νερού του οικισμού της Αγίας Παρασκευής Δήμου Δυτικής Λέσβου», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής προμήθειας 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.