Καθημερινές Προμήθειες

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», με προϋπολογισμό 100.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α., (117.000,00 € με Φ.Π.Α.).