Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών στα αντλιοστάσια Υδάτων και Συνδέσμου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών στα αντλιοστάσια Υδάτων και Συνδέσμου», εκτιμώμενης αξίας 38.900,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 17%)