Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων στο αντλιοστάσιο ακαθάρτων "Λιμένος"

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων στο αντλιοστάσιο ακαθάρτων "Λιμένος», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.
Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 614/20 (ΑΔΑ : ΧΑ43ΟΚΠΛ-ΦΔΔ) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υπό τον τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων στο αντλιοστάσιο ακαθάρτων "Λιμένος», διάρκειας ένα (1) μήνα, προϋπολογισμού 20000,00€ χωρίς ΦΠΑ.