Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού για τη συντήρηση και αναβάθμιση αντλιοστασίων Υδάτων Ιππείου και ακαθάρτων ΔΕΗ, λιμένος και Καρά Τεπέ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 19/2020 μελέτης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού για τη συντήρηση και αναβάθμιση αντλιοστασίων Υδάτων Ιππείου και ακαθάρτων ΔΕΗ, λιμένος και Καρά Τεπέ», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής προμήθειας 19.990,00 € χωρίς Φ.Π.Α..