Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων Νάπης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων Νάπης», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με την απόφαση 316/2022 (ΑΔΑ: Ψ961ΟΚΠΛ-5ΤΞ) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υπό το τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων Νάπης», προϋπολογισμού 4.300,00 € χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.