Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ περιόδου 2019

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ περιόδου 2019», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.