Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια σωλήνων Ύδρευσης - Αποχέτευσης για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια σωλήνων Ύδρευσης - Αποχέτευσης για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με την απόφαση 87/2023 (ΑΔΑ: Ψ720ΟΚΠΛ-ΛΧΘ) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υπό το τίτλο «Προμήθεια σωλήνων Ύδρευσης - Αποχέτευσης για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου», προϋπολογισμού 29.898,00 € χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.