Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα έτη 2021, 2022 και 2023

Διακήρυξη για την εκτέλεση της προμήθειας υπό το τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα έτη 2021, 2022 και 2023» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 199.860,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ