Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση υδροδότησης του οικισμού «Κάτω Χωριό» Πλωμαρίου

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση υδροδότησης του οικισμού ‘Κάτω Χωριό’ Πλωμαρίου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 391/21 (ΑΔΑ: 9ΡΑΨΟΚΠΛ-2Β0) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση υδροδότησης του οικισμού ‘Κάτω Χωριό’ Πλωμαρίου», προϋπολογισμού 6.070,00€ χωρίς ΦΠΑ και 7.101,90 € με ΦΠΑ.