Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υλικών Ύδρευσης -Αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου έτους 2023

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου έτους 2023», με προϋπολογισμό 251.477,00 € (χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.).