Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υλικών Ύδρευσης -Αποχέτευσης για τις ανάγκες των Δ.Ε Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερμής

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει εκ νέου συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 2/2021 μελέτης για την «Προμήθεια υλικών Ύδρευσης -Αποχέτευσης για τις ανάγκες των Δ.Ε Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερμής», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής προμήθειας 59.992,73 € χωρίς Φ.Π.Α.