Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υπηρεσιών ηλεκτρονικών διατακτικών σίτισης μέσω επαναφορτιζόμενης κάρτας για το προσωπικό της ΔΕΥΑ Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια υπηρεσιών ηλεκτρονικών διατακτικών σίτισης μέσω επαναφορτιζόμενης κάρτας για το προσωπικό της ΔΕΥΑ Λέσβου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με την απόφαση 346/2022 (ΑΔΑ: 6ΨΥ6ΟΚΠΛ-Δ43) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υπό το τίτλο «Προμήθεια υπηρεσιών ηλεκτρονικών διατακτικών σίτισης μέσω επαναφορτιζόμενης κάρτας για το προσωπικό της ΔΕΥΑ Λέσβου», προϋπολογισμού 28.724,92 € (28.028,35 τροφεία και 696,57 αξία υπηρεσίας) χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.