Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και ειδών μεταφοράς και αποθήκευσης αυτού για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ Λέσβου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και ειδών μεταφοράς και αποθήκευσης αυτού για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Λέσβου», με προϋπολογισμό 101.000,00 € (χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.).  

Χρηματοδότηση: Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΛ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 64.08.010.00, και 54.00.600.00 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022-2023 και 2024  του Φορέα.  

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αριθμό 273/2022 (ΑΔΑΜ:22REQ010876843, ΑΔΑ:681ΕΟΚΠΛ-44Ι) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.