Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και ειδών μεταφοράς και αποθήκευσης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της τμηματικής προμήθειας «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και ειδών μεταφοράς και αποθήκευσης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με την απόφαση 88/2024 (ΑΔΑ: ΨΡ5ΗΟΚΠΛ-61Ε) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υπό το τίτλο «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και ειδών μεταφοράς και αποθήκευσης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ», προϋπολογισμού 29.400,00 € χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.