Καθημερινές Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος Η/Μ εξοπλισμού

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 576/17 (ΑΔΑ: 6ΧΦΟΟΚΠΛ-Ζ60) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της παροχής γενικής υπηρεσίας υπό τον τίτλο Λειτουργία και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού σε όλες τις δημοτικές ενότητες Λέσβου , εκτός από Μυτιλήνης , Λουτρόπολης Θερμής και Ευεργέτουλα, διάρκειας πέντε (5) μηνών, προϋπολογισμού 15.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει τη προσφορά του, που αφορά την γενική υπηρεσία με τίτλο «Λειτουργία και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού σε όλες τις δημοτικές ενότητες Λέσβου , εκτός από Μυτιλήνης , Λουτρόπολης Θερμής και Ευεργέτουλα» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους έως την 19/1/2018, ημέρα ΠΑρασκευή και μέχρι 10:00 ώρα, εγγράφως στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Λέσβου και θα απευθύνεται στο Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ, στην Διεύθυνση (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη), ΤΚ 81132