Καθημερινές Προμήθειες

Πρόσκληση για Τεχνικό Ασφαλείας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), που εδρεύει στην Μυτιλήνη (Ελ. Βενιζέλου 13-17), με την υπ' αριθ. 504/2019 (ΑΔΑ: 6ΚΟΖΟΚΠΛ-ΓΥΣ) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση παροχής υπηρεσιών έναν (1) Τεχνικό Ασφαλείας, διάρκειας δύο (2) ετών με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.