Καθημερινές Προμήθειες

Τοπογραφική μελέτη για κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων σε νέα χάραξη και αντλιοστασίων στα πλαίσια του έργου "Σύστημα Συλλογής Και Μεταφοράς Λυμάτων Πολιχνίτου έως Ε.Ε.Λ"

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την εκπόνηση της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη για κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων σε νέα χάραξη και αντλιοστασίων στα πλαίσια του έργου “Σύστημα Συλλογής Και Μεταφοράς Λυμάτων Πολιχνίτου έως Ε.Ε.Λ”»
Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 435/20 (ΑΔΑ: 6439ΟΚΠΛ-ΕΗΞ) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης υπό το τίτλο «Τοπογραφική μελέτη για κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων σε νέα χάραξη και αντλιοστασίων στα πλαίσια του έργου “Σύστημα Συλλογής Και Μεταφοράς Λυμάτων Πολιχνίτου έως Ε.Ε.Λ”», προϋπολογισμού 5.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει τιμής.