Καθημερινές Προμήθειες

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέμπτη 19-05-2022 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Πέμπτη 19-05-2022 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Σαράντα μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)