Καθημερινές Προμήθειες

Επείγουσα προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού για αποκατάσταση λειτουργίας Γεώτρησης ‘’ΜΑΝΤΟΝΑ’’ της Δ.Ε. Πέτρας.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Παρασκευή 29-04-2022 και ώρα 12:30
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Παρασκευή 29-04-2022 και ώρα 12:40
Χρόνος Παράδοσης : Άμεσα μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)