Καθημερινές Προμήθειες

Επείγουσα προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού στην υδρευτική γεώτρηση “Αχιλλέα” της Δ.Κ. Κεραμείων της Δ.Ε. Ευεργέτουλα

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέμπτη 23-12-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Πέμπτη 23-12-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Δέκα (10) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)