Καθημερινές Προμήθειες

Επείγουσα προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στην υδρευτική γεώτρηση “Σπίθες” της Δ.Κ. Μεγαλοχωρίου της Δ.Ε. Πλωμαρίου.

  • Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τετάρτη 29-12-2021 και ώρα 12:00
  • Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Τετάρτη 29-12-2021 και ώρα 12:30
  • Χρόνος Παράδοσης : Άμεσα μετά την ανάθεση της προμήθειας
  • Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
  • Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)