Καθημερινές Προμήθειες

Κατασκευή και προμήθεια εσχαρών όμβριων υδάτων για την Τ.Κ Σκάλας Λουτρών της Δ.Ε Μυτιλήνης. (Επανάληψη Πρόσκλησης)

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 31-05-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Δευτέρα 31-05-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Πέντε (5) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)