Καθημερινές Προμήθειες

Κατασκευή και τοποθέτηση αποθηκευτικού χώρου εγγράφων για τις ανάγκες του Τμήματος Λογιστηρίου της ΔΕΥΑ Λέσβου

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 23-05-2022 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Δευτέρα 23-05-2022 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Τριάντα (30) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Γραφεία ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)