Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια αναλωσίμων Χημείου για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος της ΔΕΥΑ Λέσβου

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τρίτη 12-10-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Τρίτη 12-10-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Είκοσι (20) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)