Καθημερινές Προμήθειες

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ – ΑΝΑΠΑΥΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΡΥΩΝΑΣ

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τρίτη 10-05-2022 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Τρίτη 10-05-2022 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Επτά μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)