Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια εξοπλισμού Server 2 για τις ανάγκες λειτουργίας του SCADA της Μ.Ε.Λ. Μυτιλήνης.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 28-11-2022 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Δευτέρα 28-11-2022 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Δέκα (10) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)