Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια φλοτεροβάνας DN100 για ανάγκες Δεξαμενής Συνδέσμου Δ.Ε. Θερμής

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τρίτη 29-03-2022 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Τρίτη 29-03-2022 και ώρα 12:00
Χρόνος Παράδοσης : Δεκαπέντε (15) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)