Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια φορητών αντλιών για ανάγκες κάλυψης εκτάκτων αναγκών και εργασιών συντήρησης των Ε.Ε.Λ. της ΔΕΥΑ Λέσβου

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τρίτη 12-04-2022 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Τρίτη 12-04-2022 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Τριάντα (30) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)