Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια φορητών μονοφασικών και τριφασικών αντλιών για τις ανάγκες των Ε.Ε.Λ. Δημοτικής Ενότητας Ερεσού – Αντίσσης

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 06-09-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Δευτέρα 06-09-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)