Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ΔΕΥΑ Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας "Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ΔΕΥΑ Λέσβου", με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με την απόφαση 64/2023 (ΑΔΑ: 6ΝΓ3ΟΚΠΛ-ΘΒΟ) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υπό τον τίτλο "Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ΔΕΥΑ Λέσβου", προϋπολογισμού 9.979,20€ χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.