Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια γωνιακού μειωτήρα γέφυρας καθίζησης για τις ανάγκες των Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 25-07-2022 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Δευτέρα 25-07-2022 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Τριάντα μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)