Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια χλωριωτήρα με παρελκόμενα για τις ανάγκες της Δ.Κ. Παππάδου της Δ.Ε. Γέρας.

  • Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 23-08-2021 και ώρα 12:00
  • Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Δευτέρα 23-08-2021 και ώρα 12:30
  • Χρόνος Παράδοσης : Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
  • Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
  • Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή).