Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια χρονικών πνευματικών για ανάγκες Αντλιοστασίου ‘’Λιμάνι’’ στη Πλατεία Σαπφούς

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τετάρτη 15-03-2023 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Τετάρτη 15-03-2023 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Επτά (7) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)