Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για ανάγκες Αντλιοστασίου στα Ύδατα

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Παρασκευή 10-03-2023 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Παρασκευή 10-03-2023 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Επτά (7) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)