Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Η/Μ της ΔΕΥΑ Λέσβου.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών : Πέμπτη 15-10-2020 και ώρα 12:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Πέμπτη 15-10-2020 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης : Τρείς (3) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης : Γραφεία ΔΕΥΑΛ