Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος PENTAX στο Αντλιοστάσιο Παλιοπάτη της Τ.Κ. Παρακοίλων. (Επανάληψη Πρόσκλησης)

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τετάρτη 23-03-2022 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Τετάρτη 23-03-2022 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Επτά (7) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ