Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στην υδρευτική γεώτρηση “Σπίθες” της Δ.Κ. Μεγαλοχωρίου της Δ.Ε. Πλωμαρίου. (Επανάληψη Πρόσκλησης)

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τρίτη 15-02-2022 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Τρίτη 15-02-2022 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Επτά (7) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)