Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια και εγκατάσταση κατακόρυφης αντλίας στη Δεξαμενή του Αντλιοστασίου Ύδρευσης “ΦΛΟΥ” της Τ.Κ. Άντισσας της Δ.Ε Ερεσού – Άντισσας

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 21-03-2022 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Δευτέρα 21-03-2022 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Τριάντα (30) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)