Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια και εγκατάσταση κατακόρυφου Αντλητικού συγκροτήματος στη Δεξαμενή του Αντλιοστασίου Ύδρευσης “ΦΛΟΥ” της Τ.Κ. Άντισσας της Δ.Ε Ερεσού – Άντισσας.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέμπτη 22-04-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Πέμπτη 22-04-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Είκοσι (20) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)