Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος, καλωδίου ισχύος και παρελκομένων γεώτρησης

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12/09/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00