Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στη θέση ΄΄Γήπεδο’’ της Δ.Ε. Μανταμάδου

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Παρασκευή 17-12-2021 και ώρα 13:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Παρασκευή 17-12-2021 και ώρα 13:30
Χρόνος Παράδοσης : Επτά (7) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση προμηθευτή)